TGOD推女神冒险岛水世界Milk楚楚Cheryl青树Akiki朱若慕陆薇49PMilk楚楚推女神

TGOD推女神冒险岛水世界Milk楚楚Cheryl青树Akiki朱若慕陆薇49PMilk楚楚推女神

邪热入之,与水合化为病,若水盛于热,则水壅不化,水蓄于上,故水入则吐,乃膀胱之气化不行,致小便不行也。脉促者,脉来数时一止复来也,此为阳独盛之脉也。

就此二者之脉与证互参之,其有脉见浮紧,证具伤寒,二者俱符,又何麻黄汤之必在禁例哉!刘宏璧曰:但脉浮不紧,何以知其表寒实也? 岐伯曰∶腹,脏腑之郭也。

脉浮紧,麻黄脉也。因悲哀动中者,竭绝而失生。

三焦胀者,气满于皮肤中,轻轻然而不坚。振耸动也;振振欲擗地者,耸动不已,不能兴起,欲堕于地,阳虚气力不能支也。

此肝乘肺,名曰横,刺期门,亦与上文义不属,似有遗误。故取茯苓桂枝直趋肾界,预伐其邪,所谓上兵伐谋也。

心主血脉,取之而得者,即荣分之浮也。 成无己曰:酒客内热,喜辛而恶甘。

Leave a Reply