MM福利视频在线观看

MM福利视频在线观看

 【注】[1]惊振内障,或因击误着头脑,致脑中脑脂恶血流入睛内,日久变成内  障,左右相传,两目俱损,宜服镇肝丸还睛散。[2]角孙穴,主治目中生翳,针三分,灸三壮。

 注:[1]四季人神所在之处,谓人之神气初动之处,同乎天之流行也,  [2]人神常在心,春在左胁者肝主升也,秋在右胁者肺主降也,  冬在腰者神主藏,夏在脐者脾主化也。石决明二两 人参一两 细辛五钱 茺蔚子二两 知母一两 茯苓一两    右为细末,炼蜜为丸,如桐子大,空心茶清送下三钱。

每服三十丸,食后白滚水送下,日用三服,茶酒任下。[14]从五里穴上行四寸,两筋两骨罅宛宛陷中,伸臂平手取之,  [15]从臂臑穴上行髆骨头,肩端上两骨罅陷处宛宛中,举臂取之有空,  [16]从肩□穴上行臂端,两叉骨间陷中,巨骨穴也。

注:[1]环跳穴,其穴在髀枢中,侧卧伸下足屈上足取之。<2>再问其或思饮食,或不思饮食,或四肢无伤,而精神不减,或精神   <3>或能坐起行走,或昏睡不语,或疼痛不止,瘀聚凝结,肿硬筋胀。

[4]须看赤脉红丝,以辨三阳:从上而下者太阳也,羌活为使;从下而上  者阳明也,升麻为使;从外至内者少阳也,柴胡为使。【注】[1]鸡冠蚬肉之证,起于睥眦之内,或青或赤,如鸡冠蚬肉之形,渐渐而  长,从大眦侵及风轮,久则掩及全目。

注:[1]大杼穴,主治遍身发热,疟疾,咳嗽多痰。凡物独出之首,皆名曰头。

Leave a Reply